środa, 29 maja 2024r.Dziś są imieniny Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

Statut TPWD

Statut Towarzystwa Przyjaciół Wsi Dolna

STATUT
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WSI DOLNA

 
Rozdział I
Nazwa, cele i charakter prawny Towarzystwa
 
§1
Stowarzyszenie, działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna, zwany w dalszym ciągu TPWD.
 
§ 2
Celem TPWD jest rozwijanie i popieranie inicjatyw społecznych, rozwijanie działalności kulturowo-oświatowej, podnoszenie estetyki wsi oraz kultury życia codziennego jej mieszkańców, a szczególności popularyzacja jej perspektyw rozwojowych oraz ochrona zabytków znajdujących się na terenie wsi.
 
§ 3
TPWD jest osobą prawną działającą w oparciu o dobrowolne zgłoszenie członków fizycznych i prawnych.
 
Rozdział II
Teren działalności, siedziba i środki działania
 
§ 4
Siedzibą władz TPWD jest wieś Dolna.
Terenem działalności jest obszar Gminy Leśnica.
TPWD może również nawiązywać i rozwijać współpracę z pokrewnymi organizacjami gminnymi, wojewódzkimi, krajowymi i zagranicznymi stosownie do obowiązujących przepisów.
TPWD używa pieczęci podłużnej z napisem „ Towarzystwo Przyjaciół  Wsi Dolna w Dolnej”.
TPWD może posiadać znaczek organizacyjny.
 
 
§ 5
Cele i zadania TPWD realizuje między innymi poprzez:
 • Koordynowanie i inspirowanie pracy społecznej mieszkańców na rzecz rozwoju Dolnej,
 • Organizowanie wystaw, odczytów, konkursów, imprez artystycznych, itp. Integrujących społeczność lokalną
 • Pielęgnowanie tradycji kulturowych Dolnej,
 • Pracę komisji problemowych lub innych stałych bądź doraźnych organów,
 • Inicjowanie wydawnictw i publikacji podnoszących świadomość mieszkańców,
 • Remont oraz adaptację obiektów zabytkowych
 
§ 6
TPWD realizuje swoje cele i zadania poprzez działalność bezpośrednią i pośrednią:
 • Działalność bezpośrednia polega na prowadzeniu we własnym zakresie poprzez jego członków pracy zmierzającej do realizacji jego zadań statutowych.
 • Działalność pośrednia polega na realizacji jego programowych zadań poprzez współpracę z organizacjami społecznymi, młodzieżowymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi oraz jednostkami masowego przekazu.
 
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
 
§ 7
Członkami TPWD mogą być osoby fizyczne i prawne.
 
§ 8
 1. Członkowie TPWD mogą być członkami rzeczywistymi, wspierającymi i honorowymi.
 2. Osoby prawne mogą być jedynie członami wspierającymi.
 
§ 9
 1. Członkiem rzeczywistym może być każda osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Polski i zagranicy, która ukończyła 18 lat życia oraz osoba prawna będąca organizacją społeczną, kulturalną lub instytucją powołaną dla celów działalności kulturalnej i oświatowej, mającą swoją siedzibę na terenie gminy Leśnica, które przystąpią do Towarzystwa w charakterze członka rzeczywistego i przyjmą warunki określone w niniejszym statucie.
 2. Na zasadach ustalonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach członkiem Towarzystwa mogą być również małoletni od 16 do 18 lat.
 
§ 10
 • Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i fizyczne, które nie biorą bezpośrednio udziału w realizacji zadań statutowych Towarzystwa, ale które zadeklarują swoją pomoc dla Towarzystwa.
 • Członkami honorowymi mogą być osoby prawne i fizyczne, jeśli im ta godność zostanie nadana za szczególne zasługi dla Towarzystwa.
 • Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

   

 
§ 11
 • Do przyjmowania członków rzeczywistych i wspierających uprawniony jest Zarząd TPWD na podstawie deklaracji osoby fizycznej lub prawnej ubiegającej się o przyjęcie.
 • Osoba prawna, której odmówiono przyjęcia, ma prawo odwołania się do Zarządu Towarzystwa, które podejmie decyzję ostateczną.
 
§ 12
            Członek rzeczywisty ma obowiązek:
-         brania czynnego udziału w realizacji zadań TPWD,
-         opłacania składek w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie,
-         przestrzeganie statutu Towarzystwa
 • Członkowie fizyczni Towarzystwa spełniają obowiązek aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych Towarzystwa poprzez:
-         udział w pracy władz Towarzystwa,
-         udział w pracy komisji problemowych Towarzystwa,
-         opłacanie składek w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.
 
§ 13
Członek rzeczywisty ma prawo:
 • czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,
 • uczestnictwa we wszystkich organizowanych przez Towarzystwo imprezach,
 • korzystania z prawa głosu na zebraniach TPWD
 
§ 14
Członek wspierający świadczy na rzecz Towarzystwa według swego uznania.
Członek wspierający ma prawo:
 • uczestniczenia w organizowanych przez Towarzystwo imprezach,
 • korzystanie z pomocy Towarzystwa w popularyzowaniu jego działalności i osiągnięć.
 
§ 15
Członek wspierający będący osobą prawną realizuje wymienione w § 14 zadania Towarzystwa przez swojego upoważnionego przedstawiciela.
 
§ 16
Członek rzeczywisty i wspierający traci swoje członkostwo na skutek:
 • dowolnego wystąpienia z dniem zgłoszenia o wystąpieniu, ale po uregulowaniu swych zobowiązań wobec Towarzystwa
 • skreśleniu w przypadku utraty lub zmiany osobowości prawnej, likwidacji, itp.
 • wykluczeniu na skutek uporczywego naruszania uprawnień statutu lub działania na szkodę Towarzystwa.
 
 
Rozdział IV
Władze TPD
 
§ 17
Towarzystwo działa poprzez swoich członków rzeczywistych. Władzami TPWD są:
 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd Towarzystwa
 • Komisja Rewizyjna
 
§ 18
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd. Walne Zebranie może być zwołane w trybie nadzwyczajnym w każdym czasie:
 • Z inicjatywy Zarządu
 • Z inicjatywy Komisji Rewizyjnej
W przypadku zwołania Walnego Zebrania przez Komisję Rewizyjną lub na żądanie 1/3 członków rzeczywistych – Walne Zebranie nie powinno się odbywać później niż w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.
 
§ 19
W Walnym Zebraniu biorą udział z prawem głosowania
 • przewodniczący Towarzystwa i innych stowarzyszeń lub instytucji, będących członkami rzeczywistymi
 • upoważnieni przedstawiciele osób prawnych będących członkami rzeczywistymi,
 • delegaci z osób fizycznych będący członkami rzeczywistymi,
 • członkowie aktualnych władz Towarzystwa,
 • członkowie honorowi Towarzystwa,
ilość delegatów, o których mowa w pkt. 2 i 3, ustala Zarząd Towarzystwa.
 
§ 20
Do kompetencji Zarządu należą:
 • ustalenie kierunków i wytycznych działalności TPWD oraz zatwierdzenie jego programu pracy na okres do następnego zebrania,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • ustalanie wysokości składek członków rzeczywistych
 • uchwalenie Statutu Towarzystwa, jego zmian oraz regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • nadanie godności członka honorowego Towarzystwa
 • decydowanie o rozwiązaniu lub likwidacji Towarzystwa
 
Porządek obrad Walnego Zebrania może ponadto objąć sprawy wniesione w trybie nagłym, ale wymagającym uchwały o nagłości podejmowanej 2/3 głosów obecnych. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 
 
§ 21
Walne Zebranie podejmuje decyzje w sprawach należących do jego kompetencji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w formie protokołowanej uchwały.
Uchwały o przedmiocie zmiany statutu, rozwiązania lub likwidacji Towarzystwa wymagają co najmniej 2/3 oddanych głosów.
 
§ 22
Zarząd TPWD składa się z 6 osób wybieranych przez Walne Zebranie na okres 3 lat kadencji w głosowaniu jawnym.
Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między zebraniami i działa na zasadach Zarządu Głównego
Zarząd ma prawo w okresie między zebraniami zwolnić swoich członków z pełnej funkcji na ich prośbę, a także dokooptować do swojego składu nowych członków, z tym, że ich liczba nie może przekroczyć 15 osób.
 
§ 23
Zarząd odbywa swe posiedzenia raz na sześć miesięcy.
 
§ 24
Do kompetencji Zarządu należą:
 • rozpatrywanie i uchwalenie rocznych planów pracy i preliminarza budżetowego Towarzystwa
 • kierowanie działalnością Towarzystwa
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu
 • rozpatrywanie odwołań od odmowy przyjęcia członka
 
§ 25
Uchwały Zarządu zapadają większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
Uchwały Zarządu są protokołowane. W razie równości głosów przypada przewodniczącemu głos rozstrzygający.
 
§ 26
Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym i kontrolującym całokształt działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem jego gospodarki finansowej.
Komisja składa się z 3 członków wybieranych na okres 3 lat przez Walne Zebranie.
Ukonstytuowanie się Komisji następuje z chwilą wyboru.
Skład Komisji przewodniczący i dwóch członków.
 
§ 27
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok i są protokołowane.
Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący.
Uchwały Komisji zapadają zwykle większością głosów.
 
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
 • nadzór i kontrola całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem jego gospodarki finansowej i majątkowej,
 • dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli działalności Towarzystwa,
 • wykonywanie poleceń pokontrolnych,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
 • występowanie z żądaniem zwołaniem posiedzenia Zarządu lub Walnego Zebrania i stawianie wniosków o absolutorium.
 
§ 28
Zarząd jest organem Wykonawczym Towarzystwa.
 
 
Rozdział V
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
zaciąganie zobowiązań majątkowych
 
§29
Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez Przewodniczącego, a w jego zastępstwie przez innego uprawnionego przez Zarząd członka Zarządu.
 
§30
Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zarządu mieniem, a także w innych sprawach statutowych Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek tego Zarządu i osoba uprawniona na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnik).
W zakresie prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia, Przewodniczący składa oświadczenia woli jednoosobowych.
Jeżeli czynność prawna przekracza zakres bieżącej działalności Stowarzyszenia może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, dla jej skuteczności potrzebna jest zgoda skarbnika, a w razie jej braku lub odmowy - uchwała Zarządu.
 
 
Rozdział VI
Gospodarka Finansowa
 
§30
 1. Towarzystwo czerpie dla zapewnienia realizacji jego celów statutowych fundusze:
 • ze składek członkowskich,
 • członkowskich dotacji, subwencji, darowizn
 • z dochodów uzyskanych z urządzanych imprez,
 • z działalności wydawniczej.

    2.   Towarzystwo może nabywać i zdobywać majątek ruchomy i nieruchomy, jeżeli służy to realizacji jego statutowych zadań.

 
 
Rozdział VII
Przepisy końcowe i przejściowe.
 
§31
Uchwały o zmianie statutu, rozwiązaniu lub likwidacji TPWD podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów oddanych co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 
§32
Uchwały o rozwiązaniu lub likwidacji TPWD wymaga zatwierdzenia właściwego organu rejestracyjnego.
 
§33
Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą uchwalenia go oraz zarejestrowania.

 


Drukuj  

Wyszukiwarka