sobota, 15 czerwca 2024r.Dziś są imieniny Wita, Jolanty

Odnowa Wsi Dolna

O Odnowie Wsi Dolna

Ogólne informacje o programie  „Odnowa Wsi”


Program Odnowy Wsi w województwie opolskim istnieje od roku 1997 i jest największym oraz najdłużej działającym w Polsce regionalnym programem aktywizacji wiejskich społeczności lokalnych. W jego ramach, po raz pierwszy w kraju, wdrożono metodykę budowania przez sołectwa strategii rozwoju.

Do programu przystąpiło około 60% sołectw województwa (603 sołectwa na koniec 2008r.) z 68 gmin regionu. Wiele z nich to dziś wsie sukcesu, w których dzięki oddolnemu zaangażowaniu mieszkańców, przy wsparciu samorządu gminnego, ożywiono życie społeczno kulturalne. Wsi wyróżnia nie tylko ład i estetyka, ale przede wszystkim imponują one wewnętrznym zorganizowaniem, śmiałymi zamierzeniami i niepowtarzalnym tematem przewodnim rozwoju.

Ponad dziesięć lat funkcjonowania programu i upowszechnianie jego doświadczeń, spowodowało, iż stał się on jednym z wyróżników regionu. Pojęcie Odnowy Wsi kojarzone jest z Opolszczyzną, a opolski program Odnowy Wsi ma następców w województwach dolnośląskim i śląskim. W niniejszym serwisie odnajdą Państwo między innymi informacje o idei Odnowy Wsi i o szeregu inicjatywach podejmowanych przez samorząd województwa opolskiego w ramach regionalnego systemu wsparcia. Celem wymiany doświadczeń i promocji osiągnięć, zamieściliśmy na stronie informacje o sołectwach i gminach uczestniczących w programie.

 Załącznik do uchwały Nr 2/2011
Sołectwa Dolna
z dnia 14 listopada 2011 roku        

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI DOLNA NA LATA 2009-2018 GMINA LEŚNICA

1.    Wstęp
Plan odnowy miejscowości Dolna jest dokumentem określającym strategie działań wsi w sferze  społeczno- gospodarczej na lata 2009-2018.
Bezpośrednim powodem stworzenia Planu Odnowy Miejscowości Dolna jest chęć efektywnego pozyskiwania funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju wsi (w szczególności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013). Opracowanie dokumentu planistycznego, jakim jest Plan Odnowy Miejscowości Dolna to kolejny etap starań mieszkańców o ukierunkowanie rozwoju wsi.
Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, jej historię, analizę zasobów służącą przedstawieniu stanu rzeczywistego, SWOT- czyli słabe i mocne strony wsi, planowane kierunki rozwoju,  a także zakładane przedsięwzięcia wraz z szacunkowymi kosztami oraz harmonogramem planowanych działań.
Plan Odnowy Miejscowości Dolna jest planem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań finansowych będzie mógł być aktualizowany. Takie sformułowanie pozwala na pewną swobodę, jeśli chodzi  o możliwości dopisywania nowych działań, a także zmienianie kolejności ich realizacji w latach 2008-2015 w zależności od uruchomienia oraz dostępu do funduszy UE.
Plan Odnowy Miejscowości Dolna poprzez realizację wskazanych w nim przedsięwzięć przyczyni się do podniesienia standardu życia jego mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności całej miejscowości.   
Wizja wsi:     „Aktywność i wspólna praca, mieszkańców wsi Dolna wzbogaca”

2.    Charakterystyka miejscowości Dolna
Dolna to jedna z najmniejszych miejscowości położona w gminie Leśnica, w powiecie strzeleckim.

Reprezentantami mieszkańców od 2007 r. są sołtys Horst Morawiec oraz Rada Sołecka w składzie: Daniel Antoni, Teofil Guz, Alfred Miedza, Rudolf Cedzich oraz Ploch Bethold. Zarząd wybierany jest przez mieszkańców wsi co cztery lata podczas otwartego głosowania na zebraniu wiejskim.

Nasza miejscowość jest wsią typowo rolniczą. Osoby nie trudniące się pracą na roli, dojeżdżają do zakładów pracy głównie w powiecie strzeleckim, bądź też sąsiednich powiatach. Kilka rodzin czerpie dochody z prowadzenia własnej działalności gospodarczej bądź uzyskuje dochód z pracy za granicą.

Jedynym publicznym środkiem komunikacji transportowej jest komunikacja autobusowa PKS Strzelce Opolskie, obsługująca jeden przystanek w Dolnej.

Cała miejscowość jest zelektryzowana oraz zwodociągowana w 100%.  Do kanalizacji burzowej podłączona jest tylko część wioski.

Indywidualne gospodarstwa domowe objęte są obowiązkiem zbiórki odpadów komunalnych . Prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, w systemie workowym .

Dolna wyposażona jest w 95% w sieć telefoniczna. Usługi telekomunikacyjne świadczy główny operator jakim jest Telekomunikacja Polska S.A. stacje telefoniczne podłączone są do opolskiej strefy numeracyjnej (numer kierunkowy 077). Dostępny jest także zasięg wszystkich operatorów sieci komórkowych.

Dostęp do sieci Internet możliwy jest dzięki sieci radiowej, odbiornik zainstalowany został na wieży kościoła parafialnego w lutym 2007r. z inicjatywy mieszkańców, sołtysa oraz księdza proboszcza Pawła Felsztyńskiego.

Stan ludności wg danych Urzędu Miejskiego w Leśnicy w miesiącu wrzesień  2008r., w miejscowości Dolna wynosi 340 osób zameldowanych na pobyt stały ( ulica Biskupa Fr. Cedzicha- 2, ulica Krótka- 55, ulica Strzelecka- 11, ulica Wiejska- 272).
Przyrost naturalny naszej miejscowości jest niski, co powoduje że społeczeństwo Dolnej się starzeje.

Mała liczba mieszkańców nie ogranicza jednak aktywnego rozwoju naszej miejscowości. W ostatnich latach dokonano wielu działań na rzecz rozwoju wsi oraz parafii. W Dolnej czynnie działają następujące organizacje:
1.     Koło Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej;
2.    Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Dolna liczące, 42 członków;
3.    Związek Kobiet Śląskich do którego należy 15 Pań;
4.    Sołtys wraz z pięcioosobową radą sołecka;
5.    Rada parafialna na czele z księdzem proboszczem Pawłem Felsztyńskim;
6.    Parafialna orkiestra dęta, która skupia 10 osób.

W Dolnej, z uwagi na małą liczbę mieszkańców działają tylko dwie instytucje:
1.    Parafia Dolna pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła
2.    Publiczne Przedszkole do którego uczęszcza 9 dzieci.

Wolny czas dzieci i młodzież mogą spędzać w świetlicy wiejskiej, gdzie mogą grać w tenisa stołowego, bilarda oraz gry planszowe. Na terenie miejscowości znajdują się dwa place zabaw oraz dwa boiska sportowe, w tym jedno nowo powstałe na placu plebanii oraz boisko do gry w piłkę siatkową.

3.    Położenie

Sołectwo Dolna położone jest u stóp Góry Św. Anny. Znajduje się w połowie drogi pomiędzy miastem powiatowym Strzelce Opolskie a miastem gminnym Leśnica.
Dolna graniczy od zachodu z wioską Kadłubiec, od południowego zachodu z wioską Poręba, od południa z Czarnocinem, a od południowego wschodu z Olszową. Od północy   graniczy z Biadaczem i Rożniątowem.
Dolna wchodzi w skład otuliny Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. Usytuowana częściowo w dolince miejscowość otaczają niewielkie wzniesienia, leżące u stóp masywu chełmskiego. Zajmuje obszar 839 ha, co stanowi 8,9% ogólnej powierzchni gminy Leśnica.
Przez naszą miejscowość przebiegają drogi powiatowe: nr 426 łącząca miejscowości Strzelce Opolskie i Kędzierzyn- Koźle oraz droga prowadząca do węzła autostrady A4 Olszowa (4km).

4.    Krajobraz i środowisko przyrodnicze
Wśród wartości przyrodniczo- krajobrazowych można wyróżnić pagórkowatość terenu z licznymi zagajnikami, które stanowią ostoje dla ptaków. Z wyżyn rozciąga się piękny widok na równiny ziemi strzeleckiej, lasy oraz wzniesienie Góra Św. Anny. Pomiędzy zabudowaniami rośnie wiele wiekowych lip oraz młodszych kasztanów.

5.    Historia
Dolna zapewne już istniała w XIII wieku. Pierwsza wzmianka o niej znajduje się już w bulli papieskiej wystawionej 16 lutego 1302 roku przez papieża Bonifacego XIII. Wśród dóbr klasztoru Cystersów z Jemielnicy wymienia się wieś de Dolna, uposażona dziesięciną na rzecz tegoż klasztoru. Daninę pobierano do końca XVIII wieku.
Nazwa wsi jest bardzo czytelna i zrozumiała. Oznacza osadę położoną dosłownie w dole, w obniżeniu terenu. Przez wieki nazwa ulegała niewielkim zmianom i tak jak w 1335 wystąpiła jako Dolny, w 1442 jako Dolne, na przełomie lat 1687/88 – Dolno, w wieku XIX i XX – Dollna. W roku 1936 po tzw. Chrzcie administracyjnym dokonanym przez niemieckie władze hitlerowskie, otrzymała nazwę, Niederkirch czyli Dolny Kościół. Od 1945 miejscowość zwie sie Dolna.
Do dziś na jej terenie znajdują się miejsca, których stare nazwy wywodzą się od charakterystycznych cech terenu. Mieszkańcy używają ich nadal, np. Ul. Krotka i cześć zachodnia ul. Wiejskiej nazwane są „Kolonia“, znajdująca się miedzy byłym folwarkiem a wsią. „Lyszcze“ i „Naplatek“ to pola w kierunku Strzelec Opolskich, natomiast „Wrzosy” rozciągają się w stronę Biadacza, „zaplocie „ położone jest za domami, „przed autobaną i za“ to tereny w pobliżu autostrady A4, „Turziny“ to twardy, ciężki grunt rozciągający się w kierunku Kalinowa. „Pańskie“ to pola po byłym folwarku, a „Farskie“ – położone za wsią w kierunku wschodnim, należące kiedyś do kościoła. „Hanow“ to ziemie przy byłej drodze do Leśnicy,. „Doły“ usytuowane są w wschodniej części wioski i słyną z najlepszej ziemi uprawnej. „Jarganki“ lub „Góra Czakajowa“ leżą w części północno- wschodniej.
Parafia w Dolnej powstała prawdopodobnie w XIV wieku. W 1335 roku należała do archiprezbitariatu strzeleckiego i była wymieniona w rejestrze dziesięcin Galharda de Carceribusa. Kolejna informacja pochodzi z XV wieku.   W roku 1447 papieski kolektor Nicolaus Wolff pobierał z niej świętopietrze. W dolnej według szacunkowych obliczeń mieszkało wtedy około 210 osób. Obszar parafii wynosił  16 kw3. W 1549 roku z sześciu łanów pola przypadała dziesięcina skarbnikowi cesarskiemu, natomiast opad z klasztoru cytersów z Jemielnicy pobierał dzesięcinę z pozostałych pol. Ich nazwy zostały odnotowane  w 1666 roku. Były to Naplatki, Turziny, Działki, Folwarki. W ramach ugody z 1764 roku cześć wsi płaciła dziesięcinę snopowa  jemielnickiemu klasztorowi. Pobierana była z pól położonych w stronę dzisiejszego Rożniątowa zwanych: Dolne, faworki, Naplatki. Natomiast cześć wioski położoną w kierunku Leśnicy z polami Dolny i Przydatki, świadczyły te same opłaty proboszczowi  Dolnej ( Dollna). Niektórzy mieszkańcy posiadali pola w innych miejscach np. Zagrodnik Thomas Lippok zgodnie z umowa kupna z 5 maja  1766 roku, miął jeden łan, czyli 30 morg ziemi w Księżym Lesie (Xionslas) koło Strzelec opolskich (Gross Strehlitz). Hrabia Philipp von Colonna planował przejąć wszystkie pola oddane niegdyś właścicielom chłopskim i założył na nich falwork. Prawo własności chłopów do tych pól nie mogło być jednak uszczuplone ani oddane. Hrabia zaoferował, więc Lippokowi w zamian ziemie w Dolnej. Ponieważ była tam lepsza gleba, wolny zagrodnik musiał się zobowiązać do zamiany 3 mórg na 2 morgi. I tak przypadło mu tylko 20 mórg pola za które dodatkowo musiał płacić dziesięcinę proboszczowi, chociaż wcześniej nie był do tego zobowiązany. Hrabia, aby wyrównać straty zaproponował odszkodowanie Lippokowi. W spisie ludności z 1690, wieś Dolna nie jest ujęta gdyż jej cześć należała wówczas do klasztoru cystersów w Jemielnicy.  136 mieszkańców powyżej 15 roku życia wykonywała  prace ręczne dla opata cystersów. Wysokość naliczanego podatku uzależniona była wtedy od ilości osób zamieszkujących dobra, dlatego zapewne właściciel zaniżał w spisie liczbę osób. 1765 roku mieszkało tu 24 kmieci, 7 zagrodników , 3 chałupników i rzemieśnik. Miejscowość należała do hrabia Collony ze Strzelec. W  1783 roku odnotowano 25 zagród kmiecich, 8 zagrodników i 2 chałupników. Był już kościół  Katolicki i katolicka szkoła. W Dolnej mieszkało 195 osób. Trudnili się pracą na roli i rzemiosłem. Pomimo tego musieli na polecenie szlachty w 1773 roku pomagać przy budowie fundamentów pod murowany klasztor na Górze SW Anny. W 1803 pomagali również przy budowie studni. Na początku IXX wieku na Śląsk wkroczyły wojska napoleońskie, które pobiły wojska pruski. Pokój Tylżycki  z 1807 r nie był pomyślny dla przegranych, gdyż na jego mocy Prusy musiały płacić za utrzymanie wojsk napoleońskich. W wyniku tego zubożeniu uległa  ludność miejscowa w tym szlachta. W 1813 roku na Śląsku powołano oddziały obrony krajowej (Landwehra) i rozpoczęła się kampania antynapoleonska. W ich szeregach walczyło wielu synów ziemi strzeleckiej. Z Dolnej polegli: szeregowy 10 Regimentu Rezerwowego Piechoty Jakob Pful- pod Jeanvillers oraz szeregowy 2 Śląskiego Remigentu Piechoty Obrony Krajowej Thomas Suchanek- pod Gross Görschem. Po pokonaniu francuzów nastąpiły w królestwie pruskim zmiany. Uregulowaniu uległy na nowo dochody proboszcza, szlachty i niektórych mieszkańców po długowiecznych sporach miedzy proboszczem, mieszkańcami i właścicielami posiadłości. W życie powoli wchodziła wcześniej uchwalona ustawa uwłaszczeniowa. Tak jak wszędzie przekazywanie pól odbywało się długo i powoli. Na mocy umowy z 30 lipca  1821, 25 wolnych kmieci nabyło ziemie w Dolnej.
W 1830 roku w Dolnej było 57 domów z 372 mieszkańcami. Znajdował się tez Folwark, mały kamieniołom, kościół i szkoła katolicka, w której dzieci nauczał jeden nauczyciel. 15 lat później 65 domów zamieszkiwało 463 osoby w tym 7 ewangelików, 3 rzemieśników, handlarz zbożem. Miejscowość składała się z Dolnej i folwarku Johanneshof. Cześć pól o powierzchni 140 morg miała podłoże wapienne, hodowano ok 86 owiec rasy merinko, 220 krów, 125 świń. Wieś była uboga w wodę pitna. Dlatego dowożono ja z pobliskiego Czarnocina. Dopiero 1811 roku wydrążono nowa studnie i źródła, które od tego czasu zaspokajają zapotrzebowanie na wodę.
W 1855 roku w Dolnej mieszkały 502 osoby, a sześć lat później odnotowano ich już 548, wśród których 2 było ewangelikami a reszta była wyznania katolickiego. Wieś tworzyły 64 domy, 49 budynków gospodarczych, warsztat rzemieśniczy i aż trzy kuźnie. Pomimo tego był folwark Dolna i folwark Johanneshof czyli Dwór Jana. Status społeczny obrazował się następująco: 24 kmieci, 7 zagrodników, 29 chałupników i 30 komorników. Na 1756 morgach zasiewano najmie pszenicy. W ciągu roku zobowiązania wynosiły 299 talarów podatku klasowego, 184 od ziemi i 6 talarów od rzemiesników. Hrabiowski folwark liczył 1069 morgów  dobrej ziemi. Hodowano w nim 30 wołów, 20 sztuk bydła młodego i 1000 owiec rasy merinos.
W drugiej połowie IX wieku pochodzi pierwsza znana pieczęć sołectwa. W jej centralnej części znajdował się kościół a po obu stronach krzyż pasyjny. Na obwodzie był napis “Gemeide Dollna” czyli “Gmina Dollna” jak wówczas nazywano sołectwo. Na dole pieczęci widniał napis Gross Strehlitz – powiat Strzelce Wielkie. Sołtys używał pieczęci do 1936 roku zatwierdzając decyzje oraz opieczętowując pisma. Jej wymiana nastąpiła po zmianie nazwy wsi.
Sołtysi w Dolnej: 1932- 1945 funkcje te piastował Wiktor Barteczko, zamordowany przez żołnierzy sowieckich, 1945-1948 Józef Poloczek, 1948-1975 Józef Kozolup, 1975- 1988 Gerard Piechaczek, 1989-1998 Alojzy Ploch, 1998-2006 Rudolf Plachetka, od 2007 Horst Morawiec
W połowie IX wieku w Dolnej panowała zaraza, która dotknęła wiele mieszkańców. Na cholerę w 1852 roku zmarło co najmniej 25 osób, w tym jak podaje księga parafialna kilkoro dzieci. Pochowano ich na wzgórzu przy obecnej drodze powiatowej do Strzelec Opolskich. Niegdyś stała tam murowana kapliczka, która zburzono podczas przebudowy  drogi latach 30 XX wieku.
Liczba mieszkańców Dolnej w roku 1910 wynosiła 577 osób, w tym 568 mówiących w języku polskim w gwarze śląskiej i 9 mówiących w języku niemieckim. Kilka lat później mieszkało 495 a na folwarku 82. W czasie I wojny światowej na frontach zginęło wiele mieszkańców dolnej walczących pod sztandarem Wilhelma II. Ich nazwiska umieszczone są na tablicy pamiątkowej w krzyżu kamiennym stojącym w dziedzińcu kościelnym.
W 1925 roku wieś zamieszkiwały 592 osoby w tym 550 mówiących po polsku w gwarze śląskiej i po niemiecku, 22 tylko po niemiecku i 20 tylko po polsku. W 1933 liczba mieszkańców zmalała do 579. W 1939 w Dolnej ( Niederkirch) liczba mieszkańców spadla do 563. W wiosce były dwie kuźnie. Jedna należała do Kirysa a kolejnym jej  właścicielem był Prusko . Druga należała do Pandla. We wsi była jeszcze kawiarnia i masarnia należąca do Konrada Rozetza. Druga gospoda należała do Józefa Dworskiego, którą po jego śmierci kupił Franz Moisa. Działała on a do 1945 roku kiedy to żołnierze rosyjscy zniszczyli i spalili budynek. Sklep spożywczo – przemysłowy prowadził Franz Jelito.
Na wieść o wybuchu II wojny światowej, mężczyźni z Dolnej zostali powołani do wojska niemieckiego i wysłani na front. Na Opolszczyźnie w pierwszych dniach wojny aresztowano polskich działaczy, których osadzono w obozach koncentracyjnych. Miedzy nimi był również mieszkaniec  Dolny  Teodor Pordzik, który trafił do Buchenwald. Po pewnym czasie został zwolniony.Na terenie powiatu strzeleckiego powstały obozy niemieckie i obozy pracy na potrzeby hitlerowskich Niemiec.
W 1940 r. na Górze Św. Anny (St. Annaberg), w Porebie (Mariengrund) i w Dolnej (Niederkirch) utworzono oddział obozu jenieckiego w Łambinowicach. Jeńcy pracowali przeważnie przy budowie dróg lokalnych i kamieniołomach. Na początku ulokowano za wsią po lewej stronie drogi w kierunku Leśnicy polskie komondo P 1425. Obok miejsca po byłym obozie stoi dzisiaj krzyz przydrożny. Pod koniec 1940r. jeńcy z Dolnej zyskali status robotników cywilnych, a w styczniu 1943r. ostatnich 12 jeńców stało się robotnikami przymusowymi. Obóz został zlikwidowany na początku 1943r.
W czasie II wojny światowej wielu mieszkańców powołanych do armii niemieckiej nie wróciło do domu. Pozostali na obcej ziemi, na której spoczeli daleko od rodzinnej wioski. Przez wiele lat nie mogli ich nawet wspominać. Dopiero po 1989r. po upadku komunizmu mieszkancy Dolnej upamiętnili swych krewnych tablicą z ich nazwiskami, umieszczona z tytułu krzyża kamiennego ustawionego na placu kościelnym. Po zakończeniu działań wojennych miejscowość powróciła do starej nazwy – Dolna. Administracyjnie została wcielona do gminy wiejskiej Szymiszów. W 1945r. w wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej z 1968r. została przyłączona do gromady Strzelce Opolskie. W roku 1972 sołectwo Dolna weszło w odręb gminy Leśnica i taki stan trwa do dziś. Szkoła w Dolnej istaniała już od XVII wieku, kiedy to wymieniona jest w protokole wizytacyjnym.
W 1687r. nie było nauczyciela, więc proboszcz zatrudniał osobę do prowadzenia nauki. Jego pensje stanowiły datki uzyskane z pól pańskich.
Następna informacja pochodzi z 1973 roku. Przez wiele lat szkoła była podporządkowana kościołowi. Nauka odbywała się w sobotę i niedzielę. Koncentrowała się głównie wokół Pisma Św. W 1842 roku w szkole pracował jeden nauczyciel a uczęszczało do niej 143 uczniów. W 1891 roku szkoła była dwuklasowa a uczęszczało do niej 126 uczniów. W 1897 roku szkoła miała 124 uczniów. Ostatnim niemieckim kierownikiem szkoły był Thomas Panek, który w styczniu 1245 r. został postrzelony przez żołnierzy radzieckich, a później wywieziony i bestialsko zamordowany przez Urząd Bezpieczeństwa w Bytomiu.
Poczatki Polskiej szkoły datują się na wiosnę 1945r. 17 maja w kościele odprawiono nabożeństwo inaugurujące rok szkolny, a nastepnego dnia rozpoczęto rok szkolny. Liczba dzieci wynosiła wtedy 84 osoby (40 dziweczyn i 44 chłopców). Dzieci zostały podzielone na starsze i młodsze. Zajęcia odbywały się w systemie dwuzmianowycm tj. od godz. 8:00 do 11:00 oraz od 11:00 do 13:00.
4 września oficjalnie rozpoczeto nowy rok nauki. Szkoła była siedmioklasowa a uczęszczało do niej 109 dzieci. W tym samym budynku zorganizaowano także przedszkole. Dziś placówka działa jako Filia Przedszkola z Leśnicy.
W roku 1969/70 pozostała w szkole tylko jedna nauczycielka Wanda Garbas- pełniaca finkcję kierownika. Do szkoły uczęszczało wtedy 44 dzieci. Coraz mniejsza liczba uczniów związana była z malejącą tendencją urodzeń, migracja do innych miejscowości, jak również do Niemiec.
Szkoła została zamknięta w 2000 roku.Obecnie dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej i gimnazjum w Leśnicy.
Dzisiaj w jej murach mieści się Filia Przedszkola, Świetlica Wiejska- która służy organizacjom działającym we wsi min. Związek kobiet Sląskich, TSKN bądź Radzie Sołeckiej. Ostatni gruntowny remont budynek miał w 2006r. Obiekt jest w dalszym ciągu modernizowany przez Samorząd Gminy.
Straż ogniowa istaniała w Dolnej jeszcze przed 1945r. Po drugiej wojnie światowej została reaktywowana i działała do końca lat 70. XX wieku. Prezestani straży ogniowej byli min. Franciszek Piątek, Wiktor Jońca, Manfred Piechaczek.
W 1335r. powstała samodzielna parafia pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Część obecnego Kościoła pochodzi z XV wieku który kilkakrotnie przebybudowano, dlatego ulegały zatarciu cechy gotyckie. W prezbiterium zachowało się sklepienie kolebkowe. Cała świątynia zbudowana jest z kamienia wapiennego.
Z Dolnej wywodzi się ksiądz biskup Franciszek Cedzich (25.09.1911- 23.12.1971), który był misjonarzem w diecezji Alto Parano w Paragwaju.
13 lipca 2008r. mieszkańcy wsi zorganizowali uroczystość ku jego pamięci, w rocznicę 40-lecia nadania sakry biskupiej. Z tej okazji Rada Miejska w Leśnicy nadała jednej z ulic jego imię oraz odsłonięto tablicę pamiątkową. Biskup Kopiec celebrujący uroczystości kościelnej poświęcił zabytkową kapliczkę św. Nepomucena, odbudowaną przez samorząd gminy. Współgospodarzem święta był burmistrz Hubert Kurzał  a udział w nim wzięli min. Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, starosta strzelecki Józef Swaczyna i brat biskupa Cedzicha- Herman Cedzich.
Trwałym upamiętnieniem jubileuszu jest wydana przez Samorząd Gminy jest książka „Dolna biskupa Cedzicha”  autor Piotr Smykała.  

6.    Architektura i zabytki.  
Przez wioskę przebiegają cztery ulice: Strzelecka (droga powiatowa), Wiejska, Biskupa Fr. Cedzicha oraz Krótka (drogi gminne), wzdłuż których w zwartej zabudowie znajdują się gospodarstwa rolne oraz domy mieszkalne. W miejscowości zachowało się kilkanaście budynków z XIXw. zbudowanych z kamienia wapiennego, pozyskiwanego z wykopalisk, które znajdowały się na okolicznych polach, oraz drewniane altanki.
   
Na terenie miejscowości znajdują się zabytki sakralne ( również  z kamienia wapiennego):
- Kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Piotra i Pawła
- cmentarz
- Pomnik Powstańców Śląskich na cmentarzu
- kapliczka Św. Jana Nepomucena

Godne obejrzenia są również tradycyjne obiekty gospodarskie probostwa oraz dawnego folwarku ( który popada w ruinę).

7.    Aktywność mieszkańców

Dolna to mała miejscowość, w której społeczność potrafi angażować się we wspólna pracę, jak również i zabawę. Jedna z takich imprez były obchody 700-lecia wsi w 2002r. na pamiątkę w centrum wioski ustawiono kamień, na którym przymocowano tablice pamiątkową. Następnego dnia odbyły się dożynki gminne zorganizowane przez gminę Leśnica oraz sołectwo Dolna. W 2004r. mieszkańcy wraz z Burmistrzem Leśnicy zorganizowali dwudniową „I Europejska biesiadę”.
Tradycyjnie, już corocznie odbywa się w Dolnej „Festyn rodzinno-sportowy”. Jego nadrzędnym celem jest integracja mieszkańców poprzez aktywny wypoczynek. W tym dniu organizowane są gry i zabawy dla dzieci oraz młodzieży, turniej piłki siatkowej oraz piłki nożnej, a wieczorem zabawa taneczna dla dorosłych.
Mieszkańcy biorą udział w dożynkach gminnych i diecezjalnych, zdobywając nagrody oraz uznania za tworzenie koron żniwnych i korowodów. Organizują także dożynki parafialne.
Utrzymują porządek na skwerkach zieleni, cmentarzu, boisku, placach zabaw. Nie boją się podejmować większych przedsięwzięć. W latach 2000-2002 wyremontowali własnymi siłami, ponosząc przy tym wszelkie koszty, dach oraz wymienili okna zabytkowego kościoła parafialnego w Dolnej. Rozebrali starą stodołę przy przedszkolu. Rodzice przedszkolaków wspólnie pomalowali ściany przedszkola, ozdabiając je
kolorowymi postaciami z bajek. W 2005 roku w ramach programu odnowy wsi, nastąpiła adaptacja wolnych pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby Świetlicy wiejskiej, oraz utworzono nowe sale zajęć dla oddziału Przedszkola. W świetlicy wiejskiej organizowane są spotkania wiejskie oraz systematycznie raz w tygodniu dobywają się zajęcia aerobiku, nauki języka niemieckiego oraz angielskiego, zajęcia plastyczne oraz kurs tańca dla dzieci.

Aktywność mieszkańców najbardziej ukazuje powołanie dnia 27 lipca 2007r. stowarzyszenia „Towarzystwa Przyjaciół Wsi Dolna” które obecnie liczy 42 członków. Działalność Towarzystwa opiera się głównie na promowaniu miejscowości w środowisku lokalnym, pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz rozwoju miejscowości oraz integracji mieszkańców poprzez wspólne pracę na rzecz wsi oraz poprzez wspólną zabawę.
W ramach kultywowania i promowania Tradycji śląskiej, grupa 15 kobiet założyła formalny „Związek Kobiet Śląskich”. Aktywność Pań zrzeszenia najbardziej uwidacznia zorganizowana „X jubileuszowa Wystawa Wielkanocna” na skalę województwa, podczas której można było podziwiać potrawy i ozdoby wielkanocne.
10 sierpnia 2008r. panie ze Związku Śląskich Kobiet wzięły udział w ósmej edycji konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo” w Opolu Bierkowicach i zaprezentowały „Frankfurter Kranz z Dolnej” ten słodki wypiek zajął II miejsce.
 W najbliższym czasie Związek zamierza złożyć wniosek do      Urzędu Marszałkowskiego o wpisanie          ”Frankfurtra Kranza” na listę produktów tradycyjnych.

8.    Gospodarka i rolnictwo.
Biorąc pod uwagę liczbę ludności oraz obszar naszej miejscowości, można stwierdzić, iż mieszkańcy Dolnej wykazują sporą aktywność gospodarczą. Przewagę stanowi działalność rolnicza.
Obręb miejscowości Dolna wynosi- 839 ha, co stanowi 8,9% ogólnej powierzchni gminy.
 Struktura wykorzystywania gruntów w Dolnej prezentuje się następująco :
Najobszerniejszą powierzchnię w Dolnej zajmują grunty orna, ponad 85% całej powierzchni miejscowości. Głównym źródłem utrzymania ponad połowy liczby mieszkańców wioski,  jest praca w rolnictwie.  Obecnie powyżej 10  indywidualnych gospodarstw rolnych posiada areał powyżej 50 ha. Część ziemi uprawnej znajduje się w położeniu innych sołectw. Rolnicy uprawiają jedynie rzepak, pszenice, buraki cukrowe, rzadziej jęczmień oraz żyto. Większość gleb, to ziemie klasy od III do IV bonitacji, położonej na podłożu skały wapiennej (rędziny). Rolnicy nastawieni są na hodowlę trzody chlewnej. Nie ma prawie bydła mlecznego. Trzymają dla własnych potrzeb kury, gęsi, kaczki.
Kilkunastu z rolników naszej miejscowości należy do Stowarzyszenia grupy producenckiej „Kłos” zrzeszającej rolników z terenu całej gminy Leśnica, Izby Rolniczej w Opolu, Związku Rolników Śląskich czy tez koła łowieckiego.

Na terenie naszej wsi istnieje także kilka przedsiębiorstw:
1.    Zakład mechaniki pojazdowej i ślusarstwo- wł. Jan Daniel; jest to najstarsza firma w Dolnej; działa od 1992r.;
2.    Zakład malarsko- tapeciarski- wł. Andrzej Skowronek;
3.    Firma transportowa „WAK- trans” wł. Alojzy Karwot;
4.    Firma „Pordzik- transport samochodowy” - wł. Gizela Pordzik, Marcin Pordzik;
5.    „Hubart”- wł. Arnold Piątek- zajmuje się usługami w zakresie wymiany opon, holowaniem, wypożyczaniem samochodów.
6.    Sklep spożywczo- przemysłowy- wł. Fajer

Pozostali mieszkańcy pracują w zakładach pracy w sąsiednich miejscowościach lub tez wyjeżdżają do pracy za granicę.

Miejscowość Dolna ma opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Są to tereny przeznaczone głównie pod zabudowę domów jednorodzinnych, rolniczą czy tez usługową.

9.    Analiza SWOT miejscowości Dolna

Poprzez analizę SWOT przeanalizowano mocne i słabe strony miejscowości Dolna oraz uwzględniono także jej szanse i zagrożenia, stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie aktualnej sytuacji w naszej miejscowości oraz wyznaczenie jej przyszłych kierunków rozwoju.

Mocne strony:
- bliskość miejsca kultu Góry Św. Anny;
- wysoko rozwinięte i zmechanizowane rolnictwo;
- długie tradycje rolnicze;
- występowanie tylko rolnictwa indywidualnego;
- silne więzi z zagranica;
- bliskość węzła autostrady;
- brak uciążliwego przemysłu;
- pełna infrastruktura (wodociągi, telefon, utwardzone drogi );
- aktywność mieszkańców;
- dbałość o estetykę oraz wygląd posesji;
- wolne tereny pod budowę działek budowlanych;
- pielęgnowanie tradycji i kultury Śląskiej kultywowane przez Zrzeszenie Kobiet Śląskich;
- funkcjonujące przedszkole;
- dbałość o zabytki;
- zaangażowanie mieszkańców w prace społeczne;
- działalność organizacji pozarządowych min. Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna, Związek Kobiet Śląskich, Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku;
- przewaga rodzin wielopokoleniowych (zapewniona opieka dla osób starszych);
- młodzież studiująca;
- bezpieczna okolica;
- ogólnodostępna Świetlica;
- duża działka wraz z stawem do zagospodarowania;

Słabe strony:
- brak 100% kanalizacji sanitarnej;
- brak ciągłości chodników;
- zła nawierzchnia dróg;
- niekorzystne połączenia komunikacyjne;
- brak miejsc pracy;
- brak Ochotniczej Straży Pożarnej;
- brak Lzs-u;
- słabo rozwinięta działalność pozarolnicza
- brak ścieżki rowerowej między miejscowościami Dolna- Czarnocin, Dolna- Kadłubiec;
- brak strony internetowej naszej miejscowości;
- brak ogólnodostępnego zestawu komputerowego wraz z dostępem do sieci Internet;

Szanse:
- wzrastająca mobilność społeczeństwa;
- możliwość pozyskiwania funduszy UE;
- dobra współpraca z Urzędem Gminy;
- pagórkowatość terenu- możliwość zainwestowania w energię wiatrową;
- zasoby kamienia wapiennego;
- rozwój rolnictwa ekologicznego;
- rozwój promocji miejscowości;
- rozwój gospodarczy kraju;
- przybywanie i osiedlanie się ludności miejskiej na wsi;
- spadek emigracji  młodzieży za granicę;
Zagrożenia:
- starzejące się społeczeństwo;
- ujemny przyrost naturalny;
- hałas i zapylenie pochodzące z pobliskiej autostrady;
- brak stabilizacji gospodarczej w kraju;
- rozwarstwianie się społeczeństwa na biednych i bogatych;
- zmienność prawa;
- niedostosowanie rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej;
- ukryte bezrobocie w rolnictwie oraz wśród osób pracujących za granicą;


10.    Zasoby i rozwój miejscowości Dolna

Miejscowość Dolna posiada drogi asfaltowe, ale tylko w 1/3 z chodnikami i kanalizacją burzową, nie posiada jednak kanalizacji sanitarnej.
Dzieci dojeżdżają do szkoły podstawowej oraz do gimnazjum w Leśnicy. W naszej miejscowości funkcjonuje oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Leśnicy. W miejscowości działają takie organizacje jak: Samorząd mieszkańców wsi Dolna, który dba o sprawy mieszkańców naszej wioski, Koło Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej, dbające o tradycje oraz o podtrzymywanie kontaktów z zagranicą. Powołane w 2007 roku Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna opiera się głównie na promowaniu miejscowości w środowisku lokalnym, pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz rozwoju miejscowości oraz integracji mieszkańców. Związek Kobiet Śląskich dba o tradycje śląskie oraz o wygląd estetyczny wsi.

Opis planowanych zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w Dolnej.

Uporządkowane centrum wioski wraz z utworzeniem skwerków zieleni    Poprawa estetyki wsi; zwiększenie terenów zieleni;
upiększenie centrum wioski min. wokół kapliczki  św. Nepomucena   2009r. -2018r.    10 000,00zł
•    Urząd Miejski
•    Wpływy finansowe sponsorów
•    Działalność Związku Kobiet Śląskich
•    Wkład własny -pracy mieszkańców
Ścieżki rowerowe między miejscowościami Dolna- Kadłubiec;
Dolna- Czarnocin     Zły stan nawierzchni drogi spowodowany pracami nad budowa wodociągu; połączenie dwóch miejscowości należących do jednej parafii.    Termin realizacji zależny od daty wpływu środków finansowych na realizację tego celu; 2009r. -2018r.     900 000zł.
•    Urząd Miejski

Urzadzenie i modernizacja miejsc rekreacji i wypoczynku    Wzrost bezpieczeństwa dzieci podczas korzystania z obiektów placów zabaw;
Zakup dodatkowych urządzeń zabawowych;    2009r.- 2010r.     10 000,00zł
•    Urząd Miejski
•    Wpływy finansowe stowarzyszenia TPWD
 

Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych    Integracja mieszkańców wioski; wspólne spędzanie czasu wolnego; promowanie tradycji kultury wsi;    2009r. -2018r.; zgodnie z harmonogramem organizacji imprez     3 000,00 zł
•    Dotacje Sponsorów
•    Wpływy finansowe stowarzyszenia TPWD
 

Doposażenie klubu wiejskiego w zestaw komputerowy wraz z dostępem do sieci Internet    Zapewnienie mieszkańcom sołectwa możliwości stałego dostępu do sieci Internet oraz korzystania z komputera     Termin realizacji zależny od daty wpływu środków finansowych na realizację tego celu;
2009r. – 2018r.     4 500,00zł
•    Możliwość uzyskania dotacji z zatwierdzenia wniosku projektu o dotacje unijne na wymieniony cel realizowane przez Urząd Marszałkowski
Strona WWW programu Odnowy Wsi Dolna    Opracowanie strony internetowej sołectwa spełniającej funkcję platformy komunikacji pomiędzy mieszkańcami a także promocja naszej miejscowości w sieci Internet    Termin realizacji zależny od daty wpływu środków finansowych na realizację tego celu; 2009r. – 2018r.    2 000,00 zł
•    Możliwość uzyskania dotacji z zatwierdzenia wniosku projektu o dotacje unijne na wymieniony cel realizowane przez Urząd Marszałkowski
 

Zagospodarowanie stawu i jego otoczenia    Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsce dla aktywnego wypoczynku;     Termin realizacji zależny od daty wpływu środków finansowych na realizację tego celu;2009r. – 2018r.    100 000,00 zł.
•    Urząd Miejski
 

Modernizacja boiska wiejskiego    Zbyt zły stan boiska, nierówności terenu, brak bramek, linii boiska    2009r. – 2018r.    3 000,00 zł.
•    Mieszkańcy wsi;
•    fundusze materialne z dotacji sponsorów na realizację celu
•    Urząd Miejski
 

Zabezpieczenie i zagospodarowanie budynków plebanijnych i ogrodu plebanii,     Zły stan budynków; groźba zawaleniem; wilgoć w pomieszczeniach;
braki dachówek;
Obiekt o walorach  historycznych;     Termin realizacji zależny od daty wpływu środków finansowych na realizację tego celu;2009r. – 2018r.    100 000,00 zł.
•    Sponsorzy;
•    Urząd Miejski;
•    Wpływy finansowe stowarzyszenia TPWD;
•    Zbiórki parafian w Kościele na w/w wymieniony cel;

Remont wieży kościelnej, odnowa elewacji murów kościelnych  i zagospodarowanie terenu wokół kościoła    Remont zniszczonego dachu wieży kościelnej, wymiana chodnika wokół kościoła, renowacja elewacji murów kościelnych w celu zabezpieczenia ich przed  dalszym zniszczeniem    Termin realizacji zależny od daty wpływu środków finansowych na realizację tego celu;
2012r. – 2014r.    50 000,00 zł.
•    Zbiórki parafian w Kościele na w/w wymieniony cel;
•    Projekt pozyskujący środki finansowe z UE

11.    Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne

Na terenie naszej miejscowości znajduje się wiele miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych, które pozwalają mieszkańcom na nawiązywanie i podtrzymywanie więzi społecznych. Miejsca te są niezbędne w celach integracji mieszkańców wsi.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe sołectwa a także wysokie koszty modernizacji, miejsca te nie zawsze spełniają swoje przeznaczenie.  
Punktem o szczególnym znaczeniu dla naszych mieszkańców jest tzw. „centrum” wsi. Miejscem tym jest skrzyżowanie ulicy Strzeleckiej z Wiejską. Drogi te sa drogami o wzmożonym ruchu. Jest to zarazem główny punkt komunikacyjny w naszej wiosce. Na tym obszarze znajduję się skwerki zieleni, miejsce wypoczynku dla rowerzystów oraz innych uczestników drogowych wypraw. Dla nich, w zacisznym miejscu pod wysokim drzewem, została ustawiona ława wraz stołem (całość zostanie w nieodległym czasie zadaszona). Umieszczona tam zostanie również tablica informacyjno-edukacyjna.
W naszej wsi znajdują się dwa place, miejsca rekreacji i wypoczynku dla najmłodszych. Miejsca te kryją wiele zalet. Widok bawiących się na nich dzieci, ich uśmiechy na twarzy przysparzają dorosłym wiele radości. Jednak z uwagi na fakt, ze od czasu pojawienia się urządzeń zabawowych, minęło prawie 20 lat, obecnie nie spełniają one norm bezpieczeństwa dla bawiących się na nich dzieci. Niezbędnym jest, aby wykonać działania modernizacyjne mające na celu przywrócenie obiektom charakteru rekreacyjnego- wypoczynkowego przeznaczonego głównie dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Działania te powinne przede wszystkim obejmować montaż nowych urządzeń zabawowych i sportowych przystosowanych dla dzieci z różnych grup wiekowych oraz przystosowanie nawierzchni placu do wymogów bezpieczeństwa użytkowania, wymianę drewnianych siedzisk istniejących ławek oraz montaż nowych, montaż dwóch punktów oświetleniowych typu latarnie parkowe.
Celem modernizacji miejsc rekreacji i wypoczynku jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom najwyższych standardów bezpieczeństwa i radości z zabawy. Na odnowionych i wyposażonych placach zabaw każde dziecko znajdzie dla siebie nowoczesne, certyfikowane urządzenia optymalnie dostosowane do rozwoju ruchowego i kostnego dzieci. Jakością i bezpieczeństwem na pewno będą przewyższać dotychczasowe.
W Dolnej na działce gminnej o nr 105 znajduje się miejsce o powierzchni 1,5 ha gdzie                       od kilkunastu latach znajduje się staw wiejski, spełniający kiedyś funkcję zbiornika wodnego min. dla gaszenia pożarów. Obszar ten był również dogodnym miejscem do spotkań przy ognisku. Urządzane tam wieczorne spotkania mieszkańców nie zaburzały spokoju domowników okolicznych posesji prywatnych. Teren ten jest położony na obrzeżach wsi przy drodze polnej, gdzie cisza, spokój i śpiew ptaków towarzyszą spacerującym tam mieszkańcom. Obecnie teren ten jest porośnięty zaroślami a dostęp do pozostałej, niewielkiej ilości wody jest niemożliwy ze względu na wysokie krzaki i zarośla. Dziś obszar ten jest bezużyteczny, a swoim wyglądem pogarsza estetykę i wizerunek wsi. Zadaniem priorytetowym jest zagospodarowanie stawu w celu stworzenia centrum rekreacyjno- wypoczynkowego dla mieszkańców wsi i okolic. Należy min. oczyścić brzegi stawów, stworzyć ścieżki spacerowe wokół stawu oraz miejsca do wypoczynku np. ustawić ławki.
Kościół Parafialny pw. Św. Piotra i Pawła jest świątynią gotycką z XV wieku. Wraz z plebanią            i zabudowaniami gospodarczymi ogrodu plebanijnego stanowią najpiękniejszy fragment miejscowości Dolna. Wszystkie budynki są wykonane z wapienia i stanowią zwarty kompleks urzekający swym urokiem. Kościół i ogród plebanijny wraz z budynkami stanowi centralne miejsce spotkań nie tylko dla kultu religijnego, ale także gromadzi społeczność Dolnej i Czarnocina przy okazji różnego rodzaju spotkań, koncertów, przedstawień, festynów i jubileuszy oraz rozgrywek sportowych.
Nasza gotycka świątynia stanowi miejsce jednoczenia społeczności jak i pielęgnowania tradycji, kultury, a także kultywowania wiary naszych przodków. Remont dachu, wieży kościelnej, renowacja elewacji murów kościelnych zagospodarowanie terenu wokół kościoła polegające na wykonaniu nowych chodników przyczyni się do pogłębiania więzi między społecznością lokalną i kultywowaniu tradycji.
Działania te mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez posiadanie centralnego, reprezentacyjnego miejsca spotkań, na którym będą się odbywały min. procesje i obrzędy liturgiczne, nabożeństwa, kiermasze, obrzędy odpustowe i innego.
12.    Podsumowanie

Plan Odnowy Miejscowości Dolna poprzez realizację wskazanych w nim przedsięwzięć przyczyni się do podniesienia standardu życia jego mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności całej miejscowości.   Powyższe opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości oraz jej historię. Poprzez analizę SWOT ukazano mocne i słabe strony miejscowości oraz uwzględniono także jej szanse i zagrożenia, stwarzane przez otoczenie.
W toku dalszych działań na rzecz rozwoju i integracji wsi podejmowane będą przedsięwzięcia przedstawione w powyższym opisie planowanych zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w Dolnej. Oczekiwania związane z realizacja zamierzonych celów są związane z dalszą owocną współpracą ze strony specjalistów, władz gminy oraz fachowych doradców z przedstawicielami naszej wioski.
Niniejszy „Plan Odnowy Miejscowości Dolna” jest planem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań finansowych będzie aktualizowany.
Urzeczywistnianie powyższych celów będzie realizowane w oparciu o wizję wsi Dolna: „Aktywność i wspólna praca, mieszkańców wsi Dolna wzbogaca”

Opracowała :  Agnieszka Morawiec, ostatnich zmian dokonano  2011r

Odnowa Wsi w sołectwie Dolna

Rada Miejska w Leśnicy w dniu 29 września 2004 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia sołectwa Dolna do programu „Odnowa wsi". 

Przystąpienie do programu „Odnowa wsi" dało miesz¬kańcom możliwość zaangażowania we wspólne działania na rzecz miejscowości, wykazanie własnej inicjatywy i zainteresowania sprawami wsi.

W 2005 r. priorytetowym zadaniem do wykonania dla mieszkańców wsi było zrealizowanie projektu pt.: „Adaptacja wolnych pomieszczeń w budynku komunalnym przedszkola na świetlicę dla mieszkańców wsi Dolna ". Przeprowadzono go ze srodków finansowych gminy oraz „środków finansowych na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego w ramach programu odnowy wsi”.

Przedmioten inwestycji była adaptacja wolnych pomieszczeń poddasza w budynku komunalnym w Dolnej przy ul. Wiejskiej 30, na świetlice młodzieżową oraz pomieszczenia na parterze na działalność klubową.

Zakres robót obejmował wymiane instalacji elektrycznej wewnetrznej, przebudowę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonananie instalacji c.o. w pomieszczeniach światlicy i klubu oraz adaptacje poddasza na cele świetlicy wiejskiej. Świetlica obecnie służy do codziennych spotkań mieszkanców oraz okolicznościowo na imprezy dla około 60 osób.

Aby umożliwić staranie się o pozyskiwanie środków finansowych na realizację projek¬tów na rzecz wioski, jej mieszkańcy założyli w 2007 roku stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna”. Obecnie, dobrowolnie do stowarzyszenia TPWD należy 43 członków- mieszkanców wsi Dolna.

Propagowaniu idei programu „Odnowa wsi" służy także konkurs „Piękna Wieś Opolska" organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Sołectwo Dolna wzięło udział w tym konkursie w lipcu 2009 r.

Dnia 2 lipca 2009 roku Dolną odwiedziła komisja oceniająca estetykę wsi i zrealizowane projekty w ramach konkursu „Piękna Wieś Opolska 2009 – najpiękniejsza wieś”. Komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Urzędu Miejskiego w Leśnicy została przywitana przez sołtysa i zarazem lidera odnowy wsi – Pana Horsta Morawiec, radnego gminy Leśnica, rady sołeckiej, księdza proboszcza oraz pań z związku kobiet śląskich a także pozostałych mieszkańców wsi. Oceniający obejrzeli najważniejsze miejsca oraz już zrealizowane projekty zgodnie z opracowaną wizją odnowy wsi: „Aktywność i wspólna praca, mieszkańców wsi Dolna wzbogaca:

  • zabytkowy kościół, o którym parę słów wspomniał ksiądz proboszcz,
  • plebanię oraz zabytkowe pomieszczenia gospodarcze,
  • odrestaurowaną kapliczkę
  • świetlicę wiejską, w której odbywają się spotkania mieszkańców
  • wagę rolniczą, wykonaną  w pełni przez rolników wioski
  • plac zabaw,
  • zagospodarowane skwerki zieleni
  • uporządkowane centrum wsi
  • tablice upamiętniającą Biskupa Franciszka Cedzicha oraz nową powstałą ulicę, nazwaną jego imieniem.


Podczas prezentacji wsi, sołtys przedstawił krótką historię Dolnej, opowiadał o zrealizowanych projektach i dalszych zamierzeniach. Mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji działających na rzecz odnowy wsi nadmienili o dalszych planach i marzeniach związanych z rozwojem miejscowości oraz odpowiadali na pytania komisji.

Zwiedzanie zakończono w świetlicy wiejskiej, gdzie panie z związku śląskich kobiet ugościły zwiedzających, tradycyjnymi produktami, wyróżniających wieś w środowisku lokalnym.


Podczas poczęstunku przedstawiono prezentację multimedialną dot. historii i osiągnięć grupy odnowy wsi. Komisja obejrzała przygotowaną według wymaganych kryteriów dokumentację.

Po dwu godzinnej wizytacji Komisja podziękowała za miłe przyjęcie i życzyła dalszych sukcesów w odnowie wsi. Jako pamiątkę goście z  Urzędu Marszałkowskiego otrzymali obraz przedstawiający kościół parafialny, które wykonał jeden z mieszkańców wsi oraz tradycyjny produkt Dolnej- Frankfuterkranz.


Podziękowania należą się głównie mieszkańcom miejscowości, którzy uporządkowali wioskę, przygotowali poczęstunek, opracowali dokumentację oraz ciepło przyjęli członków Komisji. 

 

 

 

 List gratulacyjny dla sołectwa Dolna za udział w konkursie "Piękna Wieś Opolska 2009". 

 

 

 

 

 

 

Finał Konkursu "Piękna wieś Opolska 2009r." w Brynicy.

"Dolna może być przykładem wzorowego funkcjonowania wiejskiej wspólnoty, czerpiącej z historii i tradycji, kultywującej obyczaje i wartości. Wiejskie przywództwo imponuje energią, wiedzą o wsi i jej umiłowaniem. Ponadto sołectwo prezentuje wysokie walory wiejskiego krajobrazu, który jest świadomie pielęgnowany. Aktywność licznych organizacji i grup mieszkańców zapewnia bogate życie społeczne, w którym szczególne miejsce zajmuje działalność kulturalna i kultywowanie twórczości miejscowych artystów."

Tymi słowami jury konkursu "Piekna Wieś Opolska 2009"  uzasadniło swoją decyzję o przyznaniu II miejsca dla Dolnej w kategorii "Najpiękniejsza Wieś" .

Siedemnastego października 2009r. w Brynicy nastąpił finał konkursu "Piękna Wieś Opolska". Nasza miejscowość jako zwycięzca II-go miejsca w kategorii "Najpiękniejsza Wieś Opolska 2009" uzyskała nagrodę 15 000 zł. 

Miejscowość Brynica, jako tegoroczny zwycięzca analogicznej kategorii zoorganizowała uroczystość wręczenia nagród. Całość rozpoczęto Mszą św. w kościele pod wezwaniem Św. Szczepana. Kolejna zebrani przeszli w pochodzie przez Brynicę, podziwiając jej atrakcje i piękno. Podczas gali przedstawiono prezentację multimedialną laureatów, podziwiano występy artystyczne zespołów, wręczenia nagród dokonali Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta oraz Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4870/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. ogłosił dwunastą edycję Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2010r" z mottem przewodnim „Opolska wieś przyszłości".
W miesiącach lipiec - sierpień komisja konkursowa zwizytowała wszystkie zgłoszone miejscowości. Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 24 sierpnia 2010r. zatwierdził propozycję Komisji Konkursowej i tym samym wyłonił laureatów konkursu min. kategorii „Najpiękniejsza zagroda"

W tej kategorii szczególną uwagę zwraca się na zagrodę jako miejsce pracy i zamieszkania, na zachowanie wysokiej jakości zabudowy i estetyki poszczególnych części zagrody, przy jednoczesnym poszanowaniu wiejskiego krajobrazu kulturowego.
W tej kategorii, szczególną uwagę komisji konkursowej zwróciła zagroda Państwa Urszuli i Rudolfa Plachetka z Dolnej (gm. Leśnica), przyznając jej
II miejsce oraz nagrode pieniężną.
Serdecznie gratulujemy!!!

 

  

 

 

 

 

 

Cykliczne imprezy organizowane przez Sołtysa i Radę sołecką.

 

 

 2013 rok

 

17 maja 2013r. odbył się w Rozwadzy IV Wojewódzki konkurs pieczenia kołacza śląskiego. Wzięło w nim udział 12 zespołów z całego województwa.

 Nasze sołectwo reprezentowały Panie Maria Morawiec. Krystyna Kunert oraz Renata Cedzich.

 

 

  

 

 

Zajęły II m-ce z czego bardzo się cieszyły. Zadaniem Pań było przygotowanie tam na miejscu 3 blach kołacza: z makiem, serem i jabłkiem. W Jury konkursu zasiedli członkowie konsorcjum kołacza śląskiego, którzy oceniali min. smak, wygląd, grubość nadzienia i ciasta, równe ułożenie posypki. W czasie, gdy kołacz pojechał do piekarni miejscowe gospodynie przygotowały poczęstunek i był czas na wspólne biesiadowanie. Werdykt został ogłoszony w sobotę podczas Dni Rozwadzy. Dolna startowała w tym konkursie po raz pierwszy, ale na pewno za rok znowu pojedziemy.

8 marca w naszej Świetlicy Wiejskiej w Dolnej obchodzono Dzień Kobiet.  Najpierw odbyła się uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w  intencji wszystkich Kobiet. Później Panie udały się do świetlicy wiejskiej, gdzie oczekiwali mężczyźni z kolacją oraz kwiatami. W tym roku były to róże. Panowie z Dolnej tradycyjnie już obsługiwali zebrane Panie. Po kolacji wniesiono toast szampanem, a  kelnerzy zaśpiewali sto lat zebranym. Później podano kawę i ciasto. 

Serdeczne podziękowania należą się radzie sołeckiej: R. Plachetka, W. Pordzik, R. Cedzich, oraz  A. Daniel oraz Panu K. Kopa.

Wszystkim Paniom dziekujemy za liczne przybycie.

Pozostaje nam tylko mile wspominać dobrze spedzony  Dzień Kobiet oraz  sobie życzyć, aby frekwencja powtórzyła sie za rok :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 rok

W sobote 3 marca 2012 roku w Dolnej Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Dolna zaprasili wszystkie Panie do Świetlicy Wiejskiej na spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie rozpoczęło się o godz 17:00 w trakcie którego czas zgromadzonym Paniom umilał  zespół  „Alicja i Krzysztof” duet z Warmątowic.

Była i lampka szampana i słodki poczęstunek dla każdej Pani, a po odwiedzionach "Pana Mietka"

  

 

 

 

 

 

 i  "Ciotki Trudy"                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

była ciepła kolacja. 

Organizatorzy spotkania podarowali również każdej Pani kwiaty.

 2010 rok.

...niech każdy się dowie, że dzisiaj jest Dzień Kobiet.

Dzień Kobiet to święto obchodzone corocznie 8 marca jako wyraz szacunku wobec wszystkich kobiet naszej miejscowości.

Z tej okazji  mieszkanki wioski zostały zaproszone przez sołtysa oraz radę sołecką na spotkanie w wiejskiej świetlicy.

W organizację włączył się LOKiR Leśnica oraz Urząd Miejski w Leśnicy, a w podtrzymaniu miłej atmosfery towarzyszył zespół DUET.

Niespodziankę dla zgromadzonych kobiet przygotowali mężczyźni którzy wyśpiewali paniom życzenia, podarowali kwiaty oraz umilili czas przy słodkim poczęstunku oraz kolacji.

A w pamięci niech zostaną najserdeczniejsze życzenia, moc radości i najskrytszych marzeń spełnienia aby każdy dzień był tak piękny jak Dzień Kobiet.

 

  

    

   

   

  

   

 

 

 

 


Drukuj  

Wyszukiwarka